ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری

 

دکتر علی مظلومی فر

رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه : دانشیار

تلفن:55229321