معاون دانشکده مدیریت و حسابداری

تعداد بازدید:۲۲۷۲

دکتر احمد اصلی زاده

معاون دانشکده مدیریت و حسابداری

دکتری مدیریت صنعتی گرایش سیستم ها

مرتبه علمی : استادیار پایه ۱۹

ایمیل: aslizadeha@yahoo.com

تلفن : ۵۵۲۲۹۳۳۸        داخلی ۲۴۱۵

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۷