رئیس پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری

تعداد بازدید:۲۱۱۱

دکتر محسن سرگُردان فرد آرانی

رئیس  پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه : استادیار 

تلفن : 55229310 داخلی 2433

ایمیل : mohsenfardarani@gmail.com 

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۷