مدیر گروه حسابداری

دکتر حمید رضا حبیبی

مدیر گروه حسابداری

مرتبه : استادیار

حسابداری

تلفن: 2419