مدیر گروه مدیریت صنعتی و بازرگانی

سید ابوالقاسم هاشمی فراشاه

مدیر گروه کارشناسی مدیریت صنعتی و بازرگانی

مرتبه: مربی پایه 18

مدیریت منابع انسانی

ایمیل: hashemi20032002@ yahoo.com

تلفن 2413- 55229200 الی 55229210