مدیر گروه ارشد مدیریت

 

آقای دکتر علی نوبری تبریزی

مدیر گروه ارشد مدیریت 

مرتبه : استادیار

ایمیل:

تلفن :