رئیس اداره آموزش

 

 

 

مهندس محمد رضا آتش تر

رئیس اداره آموزش دانشکده مدیریت و حسابداری

تلفن:            55229322